Vaart u momenteel financieel op koers?

Het financieringsplatform voor MKB.
Financiering

Op zoek naar financiering of betere condities en voorwaarden van uw financiering?

Vander-Klok als voormalig bankier, heeft oplossingen en kent de weg om financiering voor MKB bedrijven aan te trekken. Dit kan zijn voor een investering in productiemiddelen, in werkkapitaal of bijvoorbeeld een overname van een bedrijf.

Belangrijkste financier MKB

De bankier is nog steeds veruit de belangrijkste financier in het MKB. Daarbij wordt door de Nederlandse Staat, onder voorwaarden, de mogelijkheid geboden om bij financiering borgstellingskredieten (staatsgarantie) in te passen. Ondernemers maken hier veelvuldig gebruik van. 

Alternatieven zijn private investeerders (zgn. informal investors) die willen financieren of  crowdfunding platforms. Ook subsidieregelingen, leasing, factoring en BZ-leningen van gemeentes kunnen een passende oplossing bieden. Evenzo venture capital, direct lending of private equity.

Vander-Klok is als adviseur finance aangesloten bij CAPSEARCH, hét financieringsplatform voor MKB-financieringen. Hierdoor heeft hij toegang tot meer dan 50 financiers voor het MKB.   

BIS III en BIS IV

Het acceptatiebeleid van bankiers is door de kredietcrisis in 2008 ingrijpend veranderd. BIS III (internationale regelgeving) heeft geleid tot andere kapitaaleisen voor banken, om onverwachte verliezen (afboeking van financieringen) op te vangen. Extra kapitaal is dus nodig voor de stabiliteit voor het internationale financiële systeem. Kredietrisicomodellen, gebaseerd op ratings, beheersen het proces van een financieringsaanvraag bij de bankiers. Kredietrisico’s worden nog steeds bepaald door rentabiliteit, cashflow, liquiditeit en solvabiliteit van bedrijven maar ook door statische onderbouwingen zoals faalkansen en/of het werkelijke risico. Dit vertaalt zich dus in meer vermogensbeslag bij de bankier en remt de groei van kredietverstrekking. Banken zijn daardoor veel kritischer geworden met financieren en stellen meer eisen aan eigen vermogen. BIS IV is nog weer een aanscherping op project- of exportfinancieringen of behandeling oninbare leningen (die ook leiden tot een hoger kapitaalbeslag bij de bankier).  

Gedegen financieringsplan

De tijd is dus voorbij dat een ondernemer op basis van een jarenlange relatie of puur op zekerheid een financiering kan opnemen bij zijn bankier. De bankier (maar ook andere financiers) vragen een gedegen financieringsplan, die duidelijk inzicht moet geven in de investerings- en financieringsbehoefte.  

Kort aangegeven beoordeelt de bankier ieder bedrijf op vier pijlers:

Ondernemer en onderneming (trackrecord)

Rentabiliteit (winstgevendheid), vrije kasstroom (beschikbaarheid voor rente en aflossing) alsmede liquiditeit

Zakelijke- of persoonlijke zekerheden die gesteld kunnen worden (bijv. hypotheek, pandrecht of een borgtocht in privé)

Vermogenspositie (verhouding eigen/vreemd vermogen)  

Verschil met accountant

Met accountantskantoren (en fiscalisten) wordt veelvuldig samengewerkt. Accountants assisteren de ondernemers o.a. met hun administratie en jaarrekening. Een jaarrekening verklaart de historie en is feitelijk verleden tijd en vaak niet maatgevend voor een investerings- en financieringsvraagstuk. De bankier wil graag ook projecties zien van de toekomstige exploitatie en liquiditeit. Deze zijn van belang voor de kasstroom uit operationele activiteiten, een belangrijk beoordelingscriterium. Meestal houden hier de werkzaamheden op van de betrokken accountant. Naast een financiële analyse wil de bankier een bedrijf echter ook materieel kunnen beoordelen. Dat wil zeggen een analyse maken van de ondernemer (visie, strategie en beleid), de organisatie (sterke en zwakke kanten) en de markt (kansen en bedreigingen). Hiervoor wordt vaak gebruik gemaakt van een SWOT analyse en/of het Vijfkrachten model van Porter. Een goede beschrijving van producten, leveranciers, afnemers, concurrenten, etc. is eveneens van belang.

Onderscheidend vermogen

Vander-Klok is onderscheidend omdat zowel de taal van de bankier wordt gesproken alsook die van de ondernemer. Daarnaast onderscheidt Vander-Klok zich met het opstellen van een financieringsmemorandum, op grond waarvan de bankier snel een beslissing kan nemen.        

Werkwijze

Na een gratis intake wordt vaak gestart met een vooronderzoek. Probleemstellingen probeert 

Vander-Klok snel te doorgronden door het stellen van juiste vragen. Verder met een korte analyse van cijfers (W&V, balans en kasstroom), het maken van een SWOT-analyse en een branchevergelijking. Bij voldoende aanknopingspunten volgt dan veelal een vervolgopdracht. Als het rapport definitief is wordt dit samen met de ondernemer gepresenteerd bij de huisbankier. Soms wordt ook een andere bankier gevraagd een voorstel te doen. Vervolgens wordt offertevergelijking gedaan, waarbij de prijs niet alleen de doorslag geeft.

Opdrachten gaan altijd vooraf aan een geaccepteerde offerte met een opdrachtomschrijving en een urenbegroting. Vander-Klok hanteert leverings- en betalingsvoorwaarden.  

Financiers waarmee wordt samengewerkt

Contact

Wij helpen u graag verder wanneer er vragen of onduidelijkheden zijn..

Liever direct persoonlijk contact?

Scroll naar boven